تبلیغات

 

 دلنوشته نیست

دست نوشته نیست

  گفته ها و نا گفته هایم نیست

 خط خطی های دلم است

 عجب هنریست

 شهادت را می گویم

                                                                                                                         تقدیم به سردار بی سر
به کجامینگری... ؟

به همان بهشتی که قرار است همچون مولایت بدون سر وارد آن شوی ؟

نمی دانم خداوند چه فرقی بین چشمان تو و چشمان ما گذاشته است ...

که عڪس چشمان تو دل را دگرگون می کند؟!

که نگاه گیرای چشمانت را آسمان هم بر نمی تابد ...

و اڪنون میفهمم که نه ؛

فقط میدانم ڪه چه چیزآن چشـم ها را چنان گیرایی و هیبتی میداد

و همگان را در مقابلش به زانو در می آورد...

همه را متعجّب می ساخت و همه را درگیر می ڪرد...

دریایی ڪه در آن چشم ها مشهود است ،

حاصل اشڪ های شبانه تو در بارگاه احدیت بــود...

حاصل آن بود ڪه راهی برای خود به دنیــا و ما فیها ...


ما هنوز شهادت بی درد میطلبیم

غافل از آنکه شهادت را جز به اهل درد نمیدهند

(شهید همت)